فهرست

اعضای شورای امور بانوان دانشگاه علوم پزشکی بابل

ردیف نام و نام خانوادگی نام واحد
۱ سکینه بزرگی معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه
۲ زینب محمد جانزاده معاونت دانشجویی فرهنگی
۳ زهرا رستمی معاونت تحقیقات فناوری
۴ مریم قائمی معاونت آموزشی
۵ معصومه نقویان معاونت درمان
۶ دکتر مینو طاهری معاونت بهداشتی
۷ معصومه رئیسی معاونت دارو غذا
۸ عالیه سوهان فرجی دانشکده پزشکی
۹ بنین کاظمی دانشکده دندان پزشکی
۱۰ زهرا شاهنده دانشکده پیراپزشکی
۱۱ نسرین نوابی دانشکده پرستاری مامائی رامسر
۱۲ آذر حسن پور دانشکده طب سنتی
۱۳ زینب زنگوری دانشکده پردیس خودگردان دانشگاه
۱۴ سمیه ملا آقاجانی  دانشکده توانبخشی
۱۵ معصومه قلی پور بیمارستان شهید بهشتی 
۱۶ زهرا رضا قلی زاده عمران بیمارستان شهید یحیی نژاد
۱۷ فاطمه کوچک ارمکی  بیمارستان کودکان امیرکلا
۱۸ معصومه نادرنژاد بیمارستان هفده شهریور
۱۹ زهرا نیکزاد بیمارستان شهید رجائی بابلسر
۲۰ کلثوم شوبکلایی مرکز درمانی تخصصی ناباروری فاطمه الزهرا (س)
۲۱ فاطمه قزوینی بیمارستان آیت الله روحانی (ره)
۲۲ راضیه امین زاده روابط عمومی دانشگاه