فهرست

وبینار توسعه، جمعیت و خانواده

به گزارش دفتر امور بانوان دانشگاه علوم پزشکی بابل، هسته پژوهشی توسعه و محیط زیست دانشگاه مازندران با همکاری اداره کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری مازندران و دانشگاه علوم پزشکی بابل وبینار توسعه، جمعیت و خانواده "با ارائه گواهی " را روز پنج‌شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ برگزار نمود.

برگزاری هفتمین جلسه وبینار آموزشی شاخصه های خانواده خوب ویژه دانشگاهیان

به گزارش دفتر امور بانوان دانشگاه علوم پزشکی بابل، هفتمین جلسه وبینار آموزشی شاخصه های خانواده خوب ویژه دانشگاهیان با سخنرانی دکتر سفیدچیان (روانپزشک و مدرس دانشگاه) همراه با پرسش و پاسخ برگزار شد.

برگزاری ششمین جلسه وبینار آموزشی شاخصه های خانواده خوب ویژه دانشگاهیان

به گزارش دفتر امور بانوان دانشگاه علوم پزشکی بابل، ششمین جلسه وبینار آموزشی شاخصه های خانواده خوب ویژه دانشگاهیان با سخنرانی دکتر سفیدچیان (روانپزشک و مدرس دانشگاه) همراه با پرسش و پاسخ برگزار شد.

برگزاری پنجمین جلسه وبینار آموزشی شاخصه های خانواده خوب ویژه دانشگاهیان

به گزارش دفتر امور بانوان دانشگاه علوم پزشکی بابل، پنجمین جلسه وبینار آموزشی شاخصه های خانواده خوب ویژه دانشگاهیان با سخنرانی دکتر سفیدچیان (روانپزشک و مدرس دانشگاه) همراه با پرسش و پاسخ برگزار شد.

برگزاری چهارمین جلسه وبینار آموزشی شاخصه های خانواده خوب ویژه دانشگاهیان

به گزارش دفتر امور بانوان دانشگاه علوم پزشکی بابل، چهارمین جلسه وبینار آموزشی شاخصه های خانواده خوب ویژه دانشگاهیان با سخنرانی دکتر سفیدچیان (روانپزشک و مدرس دانشگاه) همراه با پرسش و پاسخ برگزار شد.

برگزاری سومین جلسه وبینار آموزشی شاخصه های خانواده خوب ویژه دانشگاهیان

به گزارش دفتر امور بانوان دانشگاه علوم پزشکی بابل، سومین جلسه وبینار آموزشی شاخصه های خانواده خوب ویژه دانشگاهیان با سخنرانی دکتر سفیدچیان (روانپزشک و مدرس دانشگاه) همراه با پرسش و پاسخ برگزار شد.

برگزاری دومین جلسه وبینار آموزشی شاخصه های خانواده خوب ویژه دانشگاهیان

به گزارش دفتر امور بانوان دانشگاه علوم پزشکی بابل، دومین جلسه وبینار آموزشی شاخصه های خانواده خوب ویژه دانشگاهیان با سخنرانی دکتر سفیدچیان (روانپزشک و مدرس دانشگاه) همراه با پرسش و پاسخ برگزار شد.

برگزاری اولین جلسه وبینار آموزشی شاخصه های خانواده خوب ویژه دانشگاهیان

به گزارش دفتر امور بانوان دانشگاه علوم پزشکی بابل، اولین جلسه وبینار آموزشی شاخصه های خانواده خوب ویژه دانشگاهیان با سخنرانی دکتر سفیدچیان (روانپزشک و مدرس دانشگاه) همراه با پرسش و پاسخ برگزار شد.