فهرست
بایگانی

کارگاه مجازی

برگزاری هفتمین  جلسه وبینار آموزشی شاخصه های خانواده خوب ویژه دانشگاهیان

برگزاری هفتمین  جلسه وبینار آموزشی شاخصه های خانواده خوب ویژه دانشگاهیان

به گزارش دفتر امور بانوان دانشگاه علوم پزشکی بابل، هفتمین جلسه وبینار آموزشی شاخصه های خانواده خوب ویژه دانشگاهیان با سخنرانی دکتر سفیدچیان (روانپزشک و مدرس دانشگاه) همراه با پرسش وپاسخ برگزار شد. 
۱۹ , آذر , ۱۳۹۹ /21 /18
برگزاری ششمین  جلسه وبینار آموزشی شاخصه های خانواده خوب ویژه دانشگاهیان

برگزاری ششمین  جلسه وبینار آموزشی شاخصه های خانواده خوب ویژه دانشگاهیان

به گزارش دفتر امور بانوان دانشگاه علوم پزشکی بابل، ششمین جلسه وبینار آموزشی شاخصه های خانواده خوب ویژه دانشگاهیان با سخنرانی دکتر سفیدچیان (روانپزشک و مدرس دانشگاه) همراه با پرسش وپاسخ برگزار شد.
۱۹ , آذر , ۱۳۹۹ /13 /18